________________________________________________________________________________________________________________________________

Proč Palaia ?

ModelyNavážka bohdaleckých břidlic v Libni

PALAIA je občanské sdružení, které si dalo za cíl napomáhat záchraně paleontologického dědictví České republiky a propagaci geologické minulosti Země mezi širokou veřejností. Proč vlastně takováto organizace vznikla , když zde již existuje Národní muzeum, Česká geologická služba, Geologický ústav ČSAV, geologické fakulty při řadě univerzit či v mnohých městech regionální muzea?

Kostra ryby, cyprisové souvrství, SokolovDetail výstavy

Prvním z našich cílů je snaha svým dílem napomoci při záchraně paleontologického materiálu a dokumentaci geologických odkryvů v činných lomech a dočasných stavebních výkopech. Těch nově vzniká a zaniká celá řada. V případě výkopů na území měst se přitom často jedná o jedinečnou možnost krátkodobě studovat geologickou minulost Země v místech, kde geologické vrstvy nebyly odkryty i déle než sto let a dlouhou dobu do budoucna opět odkryty nebudou. Stejně tak těžební práce v řadě, z paleontologického hlediska zajímavých lomů, postupují velmi rychle. I zde unikátní záznam o minulosti země občas mizí vzhledem k omezeným časovým možnostem pracovníků uvedených intitucí rychleji, než je zdokumentován.

Brachiopod z příležitostn. odkryvu na PankráciNavážka bohdaleckých břidlic v Libni

Dalším cílem je prezentovat pomocí přednášek, exkurzí a výstav pestrou geologickou minulost České republiky, která je většinou široké veřejnosti neznámá.

Navážka bohdaleckých břidlic v Libni

Some Corn

Palai by dále chtěla napomoci při kontaktu mezi soukromými paleontology a odbornými institucemi, být jakýmsi pojítkem mezi sběrateli a odborníky.