________________________________________________________________________________________________________________________________

Stanovy

             

 

Pro ty Vás, kteří byste se chtěli  přesněji seznámit s předmětem naší činnosti, resp. měli byste zájem s námi blíže spolupracovat, uvádíme výsek našich stanov.
 
*******************************************************************************
 
  

 

Stanovy občanského sdružení PALAIA- Společnost pro paleontologii

(úplné znění ke dni 15. října 2007)

 

  I. Základní ustanovení

 1. Název občanského sdružení:

 PALAIA o.s.Společnost  pro paleontologii

Zkratka:   PALAIA OS.

 2. Sdružení je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 3 .Sdružení sídlí na adrese: Schnirchova 15, Praha 7, 170 00.

 4. Sdružení vyvíjí činnost především na území České republiky.

 II. Předmět činnosti 

 1. Předmět činnosti Sdružení ( dále jen OS) je zaměřen především na záchranu paleontologického dědictví České Republiky v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v oblasti ochrany paleontologických nálezů a na propagaci evoluční teorie a ekologické výchovy.

 2. K dosažení svých cílů užívá OS především tyto formy činnosti: 

a/  monitoruje průběh těžebních prací v lomech a na staveništích  za účelem dokumentace a záchrany paleontologických nálezů v těchto dočasných a v budoucnosti neopakovatelných odkryvech; zjištěné poznatky publikuje v odborných časopisech,

 b/ spolupracuje s  Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí,  regionálními agenturami ochrany přírody, místními úřady státní správy,  popřípadě dalšími organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a muzejnictví,

 c/ spolupracuje s Národním muzeem a  regionálními muzei, Českou geologickou službou, popřípadě dalšími geologickými institucemi v zájmu zachování paleontologických nálezů pro budoucí generace,

 d/ vyvíjí aktivity pro zlepšení právní ochrany paleontologických nálezů a nalezišť,

 e/ podílí se na ochraně stávajících paleontologických lokalit, navrhuje a vytváří  naučné geologické stezky a elektronické informační materiály o geologických zajímavostech jednotlivých regionů,

 f/ pořádá přírodovědné přednášky, semináře a výstavy, zaměřené především na přírodu a přírodovědu, se zvláštním zaměřením na geologické vědy, evoluci a ekologickou výchovu; zvláštní důraz přitom klade na využití volného času dětí a mládeže,

g/ pořádá přírodovědné, především geologické a paleontologické exkurze pro širokou veřejnost na území ČR i v zahraničí,

 h/ vytváří a vydává přírodovědné odborné publikace, popularizační texty a vzdělávací materiály; obdobné materiály vytváří také v elektronické a audiovizuální podobě,

 i/ provozuje internetový portál k propagaci své vlastní činnosti a paleontologie,

 j/ zpřístupňuje geologickou literaturu ČR a o SR ( při respektování autorských  práv daných zákonem)